Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Verzekerd @ van Lis!

Algemeen:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever/cliënt

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Verzekerd Van Lis opdracht geeft tot het verrichten  van advieswerkzaamheden en/of bemiddelingsdiensten;

Opdrachtnemer

Verzekerd Van Lis, en/of haar vennoten of medewerkers;

Advieswerkzaamheden

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die daar redelijkerwijs uit voortvloeien. Dit omvat ieder geval datgene dat in een opdrachtbevestiging wordt vermeld.

Bemiddelingsdiensten

De werkzaamheden ten behoeve van het afsluiten, in stand houden, aanpassen en beëindigen van levens- en schadeverzekeringen.

Bescheiden

Alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde papieren, documenten, digitale gegevensdragers etc.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door de Opdrachtnemer per post,  fax, per e-mail, telefonisch dan wel mondeling met de Opdrachtgever worden aangegaan. Aan de algemene  voorwaarden van de Opdrachtgever komt voor de met Opdrachtnemer aangegane overeenkomst slechts  werking toe voor zover zij niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel gaan de voorwaarden van de Opdrachtnemer voor. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever verwijst bij acceptatie van een aanbod of offerte zijn niet van toepassing, tenzij deze door Verzekerd Van Lis zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Aanvang en duur van de overeenkomst

De overeenkomst tot het verlenen van Advieswerkzaamheden en/of bemiddelingsdiensten (de overeenkomst) komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat er een door Opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging is ontvangen, dan wel dat Verzekerd Van Lis met de uitvoering ervan is begonnen. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen aan te tonen. Verzekerd Van Lis is bevoegd om haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan de Opdrachtgever heeft verstuurd.

De overeenkomst

Een opdracht is tot stand gekomen met Verzekerd Van Lis als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende wens van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De verstrekte opdrachten aan Verzekerd Van Lis zijn te beschouwen als inspanningsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen, anders blijkt. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door Verzekerd Van Lis opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd, niet te beschouwen als fatale termijnen. Inschakeling derden. Het is Verzekerd Van Lis toegestaan om bij uitvoering van haar verstrekte opdracht gebruik te maken van derden, indien nodig. Over de met de inschakeling van deze derden gepaard gaande kosten worden separate, schriftelijke afspraken gemaakt met Opdrachtgever. Over de inschakeling en selectie van deze derden zal zoveel mogelijk overleg gepleegd worden met de Opdrachtgever. Bij de selectie zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen; Verzekerd Van Lis is niet aansprakelijk voor de (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Verzekerd Van Lis alsmede haar bestuurders, werknemers en de voor een opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Verzekerd Van Lis wordt uitgekeerd inclusief het eigen risico. Indien de beroepsaansprakelijkheidspolis in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Verzekerd Van Lis , haar bestuurders, werknemers en de voor een opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het in rekening gebrachte honorarium. Indien Verzekerd Van Lis in een dergelijk geval geen honorarium in rekening hebben gebracht is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 10% van de door een Financiële Instelling in rekening gebrachte premie. Op elkaar voortbouwende adviezen worden beschouwd als één advies met dien verstande dat voor de  berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen  een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming of  onrechtmatige daad in aanmerking zal worden genomen. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Declaratie bij advieswerkzaamheden.

Voorschotdeclaratie

Verzekerd Van Lis behoudt zich het recht voor om ingeval het verrichten van advieswerkzaamheden een voorschotdeclaratie in te zenden, ter dekking van de eerste kosten. Indien wij van die bevoegdheid gebruik maken, zullen wij onze werkzaamheden tot het uiterste beperken totdat de voorschotnota is betaald.
Tussentijdse declaratie:
Eenmaal per kwartaal zendt Opdrachtnemer aan opdrachtgever een declaratie voor de werkzaamheden over de dan verstreken periode.

Einddeclaratie

Bij het einde van onze advieswerkzaamheden zenden Verzekerd Van Lis een einddeclaratie.

Samenstelling declaratie

  1. Honorarium: Het aantal uren wordt vermenigvuldigd met het uurtarief. Het uurtarief is separaat aan Opdrachtnemer medegedeeld. De verschuldigdheid van BTW wordt per geval vastgesteld.
  2. Kantoorkosten: Hiervoor kan een opslag van 5% worden berekend; dit wordt aan opdrachtnemer separaat medegedeeld. Hierover is BTW verschuldigd.
  3. Vast Feebedrag: Hierbij wordt een opdracht vervuld tegen vergoeding van een vast bedrag dat separaat aan opdrachtnemer is medegedeeld. De verschuldigdheid van BTW wordt per geval vastgesteld.

Betalingstermijn

14 dagen na dagtekening nota. Voor zover Verzekerd Van Lis namens een Financiële Instelling renten of premies aan Opdrachtgever in rekening brengt, dient Opdrachtgever zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig voldoen van in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen e/o voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico. Indien Opdrachtgever de door Verzekerd Van Lis verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever zonder dat daarvoor ingebrekestelling noodzakelijk is, de wettelijke rente verschuldigd. Indien het bedrag ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Verzekerd Van Lis te voldoen, is de Opdrachtgever tevens gehouden tot het vergoeden van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze bedragen 15% van het bedrag dat wordt gevorderd.

Verhouding urendeclaratie en bemiddelingsprovisie

De advieswerkzaamheden kunnen resulteren in een overeenkomst van levens- of schadeverzekering. Indien geval kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenkomen de declaratie geheel of gedeeltelijk te verrekenen met te ontvangen provisie.

Informatie van opdrachtgever

De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevantie informatie verstrekken aan Verzekerd Van Lis die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, maar niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, bedrijfsactiviteiten, locaties, investeringen, het inkomen of de vermogenssituatie van Opdrachtgever dat Verzekerd Van Lis haar adviezen daaraan moet aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten niet meer toereikend zijn. Verzekerd Van Lis kan slechts ten opzichte van de Opdrachtgever voldoen aan de haar zorgverplichting indien Opdrachtgever het bovenstaande strikt naleeft. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Verzekerd Van Lis is nimmer aansprakelijk voor schade die door Opdrachtgever of derden worden geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

Communicatie en klachten

Wij trachten in zo duidelijk mogelijke taal onze bevindingen te rapporteren. Het kan echter voorkomen dat zaken voor Opdrachtgever niet direct duidelijk zijn. Verzekerd Van Lis stelt rijs op heldere communicatie en nodigen uit om in deze gevallen direct contact op te nemen met het verzoek één en ander te verduidelijken. Immers, de relatie tussen Verzekerd Van Lis en haar klanten is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en betrokkenheid. Verzekerd Van Lis is aangesloten bij het Klachteninstituut Verzekeringen (KIFID). Alle geschillen met betrekking tot onze dienstverlening en de totstandkoming daarvan, met uitzondering van declaratiegeschillen, kunnen desgewenst worden beslecht in overeenstemming met het Reglement Klachteninstituut Verzekeringen.

Overmacht

Verzekerd Van Lis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor haar redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Verzekerd Van Lis ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden.

Toepasselijk recht en domicilie

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Verzekerd Van Lis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Verzekerd Van Lis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Verzekerd Van Lis domicilie heeft.

Menu